دانش مالی

در این بخش، برخی مفاهیم و اصطلاحات مالی-سرمایه‌گذاری ارائه میگردد.

حد ضرر

دانلود: خوب متوسط  معمولی

 

اسپرد

دانلود:
خوب

متوسط

معمولی

حد ضرر شناور

دانلود: خوب معمولی پایین

 

لات

دانلود:

خوب

معمولی

پایین

 

پیپ

دانلود: خوب معمولی پایین

 

جفت ارزهای اصلی

دانلود:

خوب
معمولی
پایین

فارکس آکادمی بخش سوم

بخش سوم: مبانی و مفاهیم خطوط حمایت/مقاومت

قسمت اول: خرید و فروش استقراضی

دانلود:
خوب
معمولی
پایین

 

قسمت دوم: نسبت ریسک به بازده

دانلود:
خوب
معمولی
پایین

قسمت سوم: کندل‌های ژاپنی

دانلود:
خوب
معمولی
پایین

 

قسمت چهارم: پیوت‌ها

 

دانلود:
خوب
معمولی
پایین

فارکس آکادمی بخش دوم

بخش دوم: استفاده از خطوط حمایت/مقاومت و نمودارهای شمعی

قسمت اول: ماهیت و مفهوم نمودارهای شمعی

دانلود:
خوب
معمولی
پایین

 

قسمت دوم: شناخت تغییرات قیمت

دانلود:
خوب
معمولی
پایین

قسمت سوم: تشریح تغییرات قیمت

دانلود: خوب معمولی پایین

 

قسمت چهارم: کاربرد الگوهای قیمتی

 

دانلود:
خوب
معمولی
پایین